SRX700系列

当前位置:首页 > 产品中心 > 专业音箱 > 美国JBL音箱 > SRX700系列

SRX700系列

JBL SRX712M

额定功率: 800W(连续)/ 1600W(节目)/ 3200W(峰值)

额定阻抗:

覆盖角度: (H x V) 90° x 50°

灵 敏 度: (1w/1m) 96dB(无源模式)

频率响应: ±3dB) 83Hz–18kHz

频率范围: (-10dB) 70Hz–20kHz

最大声压级: 131dB@1m

产品尺寸: (高x宽x深) 349 x 546 x 260mm

JBL SRX715F

额定功率: 800W(连续)/ 1600W(节目)/ 3200W(峰值)

额定阻抗:

覆盖角度: (H x V) 75° x 50°

灵 敏 度: (1w/1m) 96dB(无源模式)

频率响应: (±3dB) 53Hz–20kHz

频率范围: (-10dB) 43Hz–20kHz

最大声压级: 131dB@1m

产品尺寸: (高x宽x深) 711 x 439 x 406mm

JBL SRX718S

额定功率: 800W(连续)/ 1600W(节目)/ 3200W(峰值)

额定阻抗:

覆盖角度: 75° x 50°

灵 敏 度: 1w/1m) 95dB

频率响应: (±3dB) 34Hz–220Hz

频率范围: (-10dB) 31Hz–220Hz

最大声压级: 130dB@1m

产品尺寸: 711 x 439 x 406mm

JBL SRX725F

额定功率: 1200W(连续)/ 2400W(节目)/ 4800W(峰值)

额定阻抗: 4欧姆

覆盖角度: (H x V) 75° x 50°

灵 敏 度: (1w/1m) 99dB(无源模式)

频率响应: (±3dB) 53Hz–20kHz

频率范围: (-10dB) 37Hz–20kHz

最大声压级: 136dB@1m

产品尺寸: 1219 x 541 x 508mm

JBL SRX722F

额定功率: 1200W(连续)/ 2400W(节目)/ 4800W(峰值)

额定阻抗:

覆盖角度: (H x V) 75° x 50°

灵 敏 度: (1w/1m) 97dB(无源模式)

频率响应: (±3dB) 81Hz–20kHz

频率范围: (-10dB) 72Hz–20kHz

最大声压级: 135dB@1m

产品尺寸: (高x宽x深) 965 x 394 x 394mm

15条记录